எண்டோடாக்சின் மதிப்பீட்டிற்கான இயக்கவியல் அடைகாக்கும் மைக்ரோபிளேட் ரீடர் ELX808IULALXH