டயஸோ ரீஜென்ட் இல்லாத எண்ட்-பாயிண்ட் குரோமோஜெனிக் எண்டோடாக்சின் சோதனை TAL கிட்