ஜெல் கிளாட் லியோபிலைஸ்டு அமிபோசைட் லைசேட் ரீஜென்ட் எண்டோடாக்சின் அஸ்ஸே ஒற்றை சோதனை குப்பிகள்