எண்டோடாக்சின்-குறிப்பிட்ட லியோபிலைஸ்டு அமிபோசைட் லைசேட்